Dit is het probleem:

We hebben het allemaal al eerder gehoord - de aarde wordt heter, de CO2-niveaus stijgen en we zitten midden in de zesde massa-extinctie (het Antropoceen). We worden geconfronteerd met twee even kritieke problemen - verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. Beide hebben ongekend ernstige gevolgen, niet alleen voor ons als mensen, maar voor elk levend wezen en ecosysteem op de planeet. Het lijdt geen twijfel dat menselijke activiteiten deze veranderingen in gang zetten.

Biodiversiteitsverlies & Massa-extinctie

We worden geconfronteerd met een verlies van meer dan 1 miljoen soorten, direct te wijten aan de manier van leven van de mens, de extractieve economieën en consumptieniveaus. De 'vader van de biodiversiteit' E.O. Wilson schat dat we 27.000 soorten per jaar verliezen, oftewel één soort per 19 minuten - op zich een conservatieve schatting, aangezien de VN-raad voor biodiversiteit het aantal op 150 per dag schat. Onze planetaire systemen werken samen als onderdeel van een geheel - wanneer één onderdeel wordt aangetast, kan dit een domino-effect hebben, met drastische gevolgen voor alle onderdelen van het geheel. Ontbossing vermindert het vermogen van de aarde om op natuurlijke wijze koolstof op te slaan; winning van grondstoffen en landbouw vernietigen natuurlijke ruimten; ziektes en invasieve soorten verspreiden zich via commerciële routes; en overexploitatie leidt ertoe dat veel soorten uitsterven. Als we doorgaan met het vernietigen van de natuurlijke wereld - de levensondersteunende systemen van de aarde - lopen we het risico dat ziektes overslaan van wilde soorten, wat leidt tot de mogelijkheid van meer pandemieën zoals Covid-19.

Deze activiteiten veroorzaken pandemieën door meer mensen in contact en conflict te brengen met dieren, waarvan 70% van de opkomende menselijke ziekten afkomstig is... onnoemelijk menselijk lijden en het stilleggen van economieën en samenlevingen over de hele wereld. Dit is de menselijke hand in het ontstaan van pandemieën. Toch kan [Covid-19] nog maar het begin zijn.
- The Guardian

Het verlies aan biodiversiteit heeft zoveel meer gevolgen - onze voedselsystemen, economische systemen en veerkracht bij extreme weersomstandigheden. Dit geldt ook voor medicatie: van aspirine tot talloze kankerbehandelingen en meer dan 50% van alle medicijnen in actief klinisch gebruik komen uit onvervangbare natuurlijke bronnen. Wetenschappers geloven dat er nog talloze onontdekte medicijnen op ons wachten in plaatsen met een rijke biodiversiteit zoals het Amazonegebied en de jungles van Oost-Azië. Door habitats te vernietigen, vernietigen we onze eigen toekomst.

Klimaatverandering & CO2-niveaus

Elk van de afgelopen 4 decennia was heter dan de vorige, en alleen al de afgelopen 5 jaar waren de warmste ooit gemeten. Klimaatverandering is een van de meest schadelijke gevolgen van onze geïndustrialiseerde samenleving. In 2018 publiceerde de topexperts op hun gebied, het Internationaal Panel inzake klimaatverandering van de VN (IPCC) een speciaal verslag over de systemische effecten van 1,5°C op de planeet.

1,5 graad klinkt niet als veel, toch? Als we het over de hele planeet hebben, is het wel degelijk veel. De gevolgen van meer dan 1,5°C toestaan, zouden op elk niveau rampzalig zijn: eilanden en kuststeden die verdwijnen door de stijgende zeespiegel, dodelijke extreme hitte, droogtes en tekorten aan voedsel en water, waardoor hele bevolkingsgroepen hun huizen moeten ontvluchten. Het is niet moeilijk om in te zien dat we met een serieus probleem te maken hebben. 1,5°C kan rampzalig zijn - voor onze gezondheid, de natuur, de wereldeconomie en onze manier van leven.

We weten dat de concentratie van het opwarmende broeikasgas CO2 in onze atmosfeer met een razendsnelle 45% is gestegen sinds de Industriële Revolutie, voornamelijk als gevolg van menselijke activiteiten - het verbranden van fossiele brandstoffen om elektriciteit op te wekken, het beroven van de aarde van een cruciale "koolstofput" door het kappen van bossen voor vee- en voedselproductie, transportsystemen en industriële bijproducten.

We moeten zowel klimaatverandering als biodiversiteit tegelijkertijd aanpakken als we enige kans willen maken om een ramp af te wenden.


De Mogelijkheid van Transformatie

We staan op een afgrond. We kunnen de waarheid erkennen van wat ons te wachten staat, of we kunnen doorgaan met het op de lange baan schuiven en toestaan dat de effecten van een opwarmende planeet nog schadelijkere gevolgen hebben voor alle levende wezens. We zitten al vast aan een bepaalde mate van opwarming en biodiversiteitsverlies, maar er is nog tijd om dit verhaal te veranderen.

In het IPCC-rapport staat dat we tegen 2030 een netto koolstofvrije uitstoot moeten bereiken om een stijging van meer dan 1,5°C te voorkomen, wat een enorme vermindering van de koolstofuitstoot zou vereisen, en een drastische verandering in de manier waarop we leven en met de aarde omgaan.

Maar er is nog hoop. De snelle, massale mobilisatie van mensen en regeringen naar Covid 19 laat ons zien hoe snel we dingen kunnen omdraaien als dat nodig is. De pandemie heeft ons laten zien dat een reactie die evenredig is aan het probleem, zowel mogelijk als noodzakelijk is. We hebben het voorbeeld; we hebben gezien dat we ons gedrag en onze economische systemen massaal kunnen veranderen als dat nodig is. Nu is het tijd om de feiten van de klimaat- en ecologische noodsituatie te erkennen en dezelfde denkwijze toe te passen - verzachten en aanpassen aan een toekomst die snel op ons afkomt. Bouw veerkrachtige systemen, ondersteun de meest kwetsbaren, stap over op regeneratieve en distributieve economieën en leef binnen onze ecologische grenzen. We kunnen de systemen die ons op dit punt hebben gebracht veranderen, omdat we geen andere keuze hebben. We moeten onze relatie met de aarde opnieuw instellen.


Wat maakt XR anders?

We slaan een andere weg in. De wereld waarin we willen leven vereist een cultuur die gezond, creatief, veerkrachtig en aanpasbaar is. We staan voor moeilijke keuzes en tot nu toe hebben regeringen en instellingen weinig moeite gedaan om de weg die we zijn ingeslagen te veranderen.

De acties die zijn ondernomen door regeringen zijn duidelijk niet genoeg als je echt begrijpt hoe enorm de situatie is waarmee we worden geconfronteerd. Het klimaatakkoord van Parijs had regeringen moeten aanzetten tot drastische collectieve actie. Dat is niet gebeurd. We erkennen dat onze instellingen deze crisis niet serieus nemen en daarom moeten we de macht teruggeven aan de mensen om de moedige beslissingen te nemen die nodig zijn door middel van participatieve democratie en burgervergaderingen.

XR is Beyond Politics - we zijn niet gebonden aan politieke lijnen of culturele lijnen, net zoals de klimaat- en ecologische noodsituatie diezelfde lijnen overschrijdt. Wij steunen geen bepaalde regeringen of bepaalde politieke partijen.

XR's Derde Eis is een deel van wat ons anders maakt - "De regering moet een burgervergadering voor klimaat en ecologische rechtvaardigheid oprichten en zich laten leiden door de besluiten van die vergadering." Burgervergaderingen over de hele wereld pakken problemen aan die politici niet willen of durven aan te pakken. Ze zijn gestructureerd om te helpen beslissen over de oplossingen en hoe we collectief de systeemaanpassing kunnen doorvoeren die nodig is om de crisis het hoofd te bieden, op de tijdlijn die volgens de wetenschap nodig is.

Een burgervergadering brengt gewone mensen uit alle lagen van de bevolking samen om een kwestie te onderzoeken, te bespreken en aanbevelingen te doen. De leden van de burgervergadering worden via loting geselecteerd om er zeker van te zijn dat ze niet gebonden zijn aan een politieke partij of speciaal belang en om er zeker van te zijn dat ze het hele land weerspiegelen. Dit betekent dat iedereen naar een burgervergadering kan kijken en mensen kan zien die er net zo uitzien als zij, net zo leven als zij en net zo bezorgd zijn als zij. Met de hulp van bekwame begeleiders werkt deze representatieve groep van gewone mensen aan informatie van een breed scala aan deskundigen en belanghebbenden. Ze bespreken verschillende standpunten en meningen en vinden een gemeenschappelijke basis. Burgervergaderingen worden over de hele wereld gebruikt om belangrijke kwesties aan te pakken die politici niet willen of gewoon niet durven aan te pakken. Er vinden momenteel burgervergaderingen over de klimaat- en ecologische noodsituatie plaats in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada.


Jij bent XR

Extinction Rebellion bestaat uit mensen van alle rangen en standen, met verschillende achtergronden, culturen en politieke banden - mensen zoals jij, die samenkomen om een ander verhaal te creëren. We kennen de crisis waar we voor staan en we willen de toekomst veranderen. Deze strijd is van ons allemaal en we moeten allemaal bereid zijn om voor de waarheid op te komen en die samen onder ogen te zien.

Het oplossen van de klimaat- en ecologische crisis is zeker niet eenvoudig en de mens is geëvolueerd om voordelen op korte termijn prioriteit te geven boven gevolgen op lange termijn. De klimaat- en ecologische crisis is de ultieme test van deze tegenstrijdige eisen. Het is een langzaam rijdende goederentrein, die sommigen treft en anderen helemaal niet, maar uiteindelijk zal deze crisis onze fragiele geglobaliseerde economie en onderling verbonden systemen doen instorten.

Daarom zijn wij, als rebellen, samengekomen om actie te ondernemen. We erkennen dat het onrechtvaardig is - niet alleen voor de armen van de wereld, maar ook voor de ongeborenen - dat bijna de helft van de wereldwijde uitstoot wordt veroorzaakt door minder dan 20% van de wereldbevolking.

Veel te lang hebben we winst boven natuur gesteld, economische groei boven mensen. Het is tijd om onze systemen te heroverwegen, het doel te veranderen en over te stappen op regeneratieve culturen. Een andere wereld is mogelijk. We zien op dit moment hele systemen voor onze ogen herbouwd worden. De oude manier om alleen te vertrouwen op economische groei als indicator van maatschappelijke gezondheid is niet langer een optie. Nu is het tijd om onze wederopbouw na de Covid te voeden met nieuwe systemen. Systemen die gebaseerd zijn op gelijkheid, onze sociale basis ondersteunen, binnen de planetaire grenzen en het ecologische plafond blijven en gebouwd zijn om zich aan te passen aan de veerkracht die nodig is om de symptomen van de klimaat- en ecologische noodsituatie aan te pakken.


Geweldloze Burgerlijke Ongehoorzaamheid

Met meer dan 988 groepen in 88 landen maken we al een verschil. XR is gecrediteerd voor het afdwingen van wetgeving, het aansporen van regeringen om actie te ondernemen en het verschuiven van het publieke debat over de klimaat- en ecologische crisis door onze creatieve, kunstzinnige, aanhoudende, geweldloze protesten over de hele wereld.We treden in de voetsporen van velen die ons zijn voorgegaan. Van de Indiase Onafhankelijkheidsbeweging tot het Vrouwenkiesrecht, van de Burgerrechtenbeweging tot de Arabische Lente, de geschiedenis heeft ons keer op keer laten zien dat geweldloos protest wel degelijk werkt als een krachtig middel om verandering teweeg te brengen.En toch zijn er geen garanties. Als rebellen weten we dat de realiteit van morgen de zorg van vandaag is. Een wereld die geteisterd wordt door klimaatverandering en verlies van biodiversiteit is er een die ons allemaal ernstig zal treffen.

Waarom Rebelleren

We hebben geen andere keuze. We rebelleren tegen de systemen die ons hier hebben gebracht. We rebelleren voor de toekomst die we willen. We komen in opstand omdat het onze verantwoordelijkheid is om te handelen. We hebben geen tijd meer te verliezen. Niets is onmogelijk - we kunnen nog steeds het verhaal schrijven dat we willen en dat zullen we ook doen. Wij als individuen kunnen collectief een verschil maken. We zullen dit samen doen - de wereld veranderen, blijvende verandering creëren en bouwen aan een betere toekomst voor iedereen.

Het lijkt altijd onmogelijk totdat het gebeurd
- Nelson Mandela