details:

BEFRI JORDEN! (English below) Føler du frygt, vrede eller håbløshed over verdens og naturens fremtid? Slut dig til os, omsæt dine følelser til handling, og hjælp os med at befri jorden! Alle kan deltage. Den 28. april gør vi oprør med bl.a. fredelige vejblokader og en vild have ved Christiansborg i København. Vi gør det for at presse regeringen til at bøje sig for vores simple krav om mere beskyttet natur og omlægning af industrielt landbrug i Danmark. Hvis politikerne stadig ikke gør det mest åbenlyst nødvendige, vender vi tilbage og gør oprør igen 12. maj. Hvis de til gengæld har taget sig sammen og sat gang i vores krav, holder vi fest i stedet for. HVAD KAN DU GØRE ALLEREDE NU? Del eventet her og invitér alle du kender! Vi skal være rigtig mange for at kunne lykkes. Inden aktionen kan du holde øje med Extinction Rebellions Facebook-side eller hjemmeside (https://xrdk.org/dk/events/), hvor vi inviterer til mobilseringsaktioner, bannermaling, kostumelavning, osv. Eller bare duk op til et intromøde eller fællesmøde, hvor vi kan hjælpe dig med at finde din rolle i oprøret. Hvis du gerne vil lave civil ulydighed, er det en god idé at deltage i en træning i ikke-voldelig civil ulydighed inden. Møder og træninger bliver også annonceret på vores hjemmeside og Facebook-side. HVORDAN KAN DU VÆRE MED? På selve dagen (28. april) kan du dukke op og hjælpe med at skabe den vilde have, deltage i vejblokader eller bare støtte op med din tilstedeværelse. Der bliver lavet civil ulydighed – dvs. at nogen af os vil bryde loven for at øge opmærksomheden omkring aktionen. Men der er brug for mange former for deltagelse. Derfor kan der også være mange, der holder sig inden for loven og ikke løber nogen risiko for at blive arresteret. Info om den 12. maj vil blive postet på vores facebook-side, xrdk.org og dukop.dk. HVORFOR GØR VI OPRØR? Vi står i et kollaps af vores klima, vores økosystemer og i sidste ende vores civilisation. Selvom vi kun har set de allerførste konsekvenser, er der allerede millioner af mennesker, der har fået ødelagt deres liv af klimakrisen. Samtidigt er naturen blevet hugget sønder og sammen. Den bliver forgiftet og fortrængt så meget, at der er startet en masseuddøen – en uddøen af det net af liv, vi selv er en del af. Danmark er det mest opdyrkede land i verden, og det animalske landbrug står for over 40 % af Danmarks indenlandske udledninger af klimagasser. For at bremse katastrofen bør staten som absolut minimum frikøbe landbrugsjord og omlægge den til natur, forbyde nye udlån til industrielt animalsk landbrug og forbyde pesticider i landbruget. GØR LANDBRUGSJORD TIL VILD NATUR! Mindst 30 procent af Danmark skal være beskyttet natur, og det industrielle dyrelandbrug skal omlægges, for at vi overhovedet har en chance for at undgå totalt klima- og naturkollaps. Ikke mere pis! Derfor kræver vi at regeringen som absolut minimum: (1) Beslutter at opkøbe og omlægge landbrug og skovareal indtil 30% af Danmarks areal er beskyttet natur. (2) Stopper banker og pengeinstitutters nye lån til industrielt dyrelandbrug. (3) Forbyder pesticider i landbruget. #BefriJorden #OprørForLivet #IkkeMerePis --- LIBERATE THE EARTH! Do you feel fear, anger or hopelessness about the future of our world and nature? Join us, turn your feelings into action, and help us liberate the earth! Anyone can participate. On 28 April, we rebel with peaceful roadblocks and a wild garden at Christiansborg in Copenhagen. We do this to pressure the government to bow to our simple demands for more protected nature and reform of industrial agriculture in Denmark. If politicians still do not do what is clearly necessary, we will return and rebel again on May 12. If, on the other hand, they have got their act together and initiated our demands, we will have a party instead. WHAT CAN YOU DO RIGHT NOW? Share this event and invite everyone you know! There need to be many of us to succeed. Before the action, you can keep an eye on Extinction Rebellion's Facebook page or website (https://xrdk.org/dk/events/), where we invite you to mobilization actions, banner painting, costume making, etc. Or just show up to an intro meeting or common meeting (fællesmøde), where we can help you find your role in the rebellion. If you would like to do civil disobedience, it is a good idea to attend a non-violent civil disobedience training beforehand. Meetings and trainings are also announced on our website and Facebook page. HOW CAN YOU JOIN? On the day itself (April 28) you can turn up and help create the wild garden, take part in roadblocks or just support us with your presence. There will be civil disobedience–that is, some of us will break the law to raise awareness for the action. But many forms of participation are needed. That’s why many of us can also stay within the law and run no risk of being arrested. Information about May 12 will be posted on our Facebook page, xrdk.org and dukop.dk. WHY DO WE REBEL? We are facing a collapse of our climate, our ecosystems and ultimately, our civilization. Although we have only seen the very first consequences, there are already millions of people who have had their lives destroyed by the climate crisis. At the same time, nature has been chopped up. It is being poisoned and repressed so much that a mass extinction has started – an extinction of the web of life of which we ourselves are a part. Denmark uses more land for farming than any country in the world, and animal agriculture accounts for over 40% of Denmark's domestic greenhouse gas emissions. In order to slow down the disaster, the state should as an absolute minimum buy back agricultural land and convert it to nature, ban new loans for industrial animal agriculture and ban pesticides in agriculture. TURN FARMLAND INTO WILD NATURE! At least 30 percent of Denmark must be protected nature, and industrial animal agriculture must be reformed, for us to even have a chance of avoiding total climate and natural collapse. No more BS! Therefore, we demand that the government as an absolute minimum: (1) Decides to buy up and convert agricultural and forest land until 30% of Denmark's area is protected nature. (2) Stops new loans from banks and financial institutions for industrial animal agriculture. (3) Bans pesticides in agriculture. #LiberateTheEarth #ExtinctionRebellion #NoMoreBS

Join event