Más información:

Aalistunturin puolesta – seis Metsähallituksen luonnonhävitykselle In English below Tule tiistaina 7.2. klo 11 Rovaniemelle Metsähallituksen toimistolle, eli tiedekeskus Pilkkeen viereen Arktikumin aukiolle vaatimaan loppua Aalistunturin hakkuille ja metsäluonnon hävittämiselle valtion mailla eli yhteisissä metsissämme! Tule vaatimaan yhdessä Metsäliikkeen kanssa, että: 1. Metsähallitus luopuu Aalistunturin hakkuista ja hakkuusuunnitelmista, kunnes kansallispuistoesitys on käsitelty. Ympäristöministeriö kiirehtii esityksen käsittelyä. 2. Metsähallitus luopuu kaikista hakkuusuunnitelmista valtion luonnoltaan arvokkaissa metsissä, mukaan lukien Lapinjärven Latokartanon luonnonmetsässä. 3. Metsähallitus, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö aloittavat viipymättä valtion metsämaiden suojelutoimet: valtion metsiä on suojeltava vähintään puoli miljoonaa hehtaaria lisää. Aalistunturin lisäksi Metsähallitus suunnittelee hakkuita Lapinjärven Latokartanon luonnonmetsässä, joka on yksi Uudenmaan arvokkaimmista lintumetsistä. Julkisuudessa Metsähallitus on valehdellut, ettei se hakkaa vanhoja, arvokkaita tai luonnontilaisia metsiä. Suomen valtio lupaa, lupaa ja lupaa pysäyttää luontokadon, mutta ei sitä tee. Metsäliike on viime viikkoina näyttänyt, mitä luontokadon pysäyttäminen tarkoittaa. Tavalliset kansalaiset ovat pysäyttäneet Metsähallituksen Metsätalous Oy:n hakkuut jo kolme kertaa valtion omistamalla metsäalueella Länsi-Lapin Aalistunturilla. Aalistunturin alue on kokonaisuudessaan suojelun arvoinen, vaikka osa alueesta on nuorempaa, metsätalouskäytössä ollutta metsää. Pelkkä luonnonmetsien suojelu ei enää riitä, sillä niitä on aivan liian vähän. Pysäyttääksemme luontokadon vuoteen 2030 mennessä, tarvitsemme suojeluun myös nuorempaa metsää, joka voi ajallaan ennallistua luonnontilaisen kaltaiseksi. Kemiin valmistuva uusi sellutehdas tulee uhkaamaan juuri Aalistunturin kaltaisia metsiä Lapissa ja Saamenmaalla. Metsähallituksen motiivina tulisi olla luontokadon pysäyttäminen ja kestävien elinkeinojen luominen, ei pohjoisten arvometsien hakkaaminen selluteollisuuden bulkkituotteiden raaka-aineeksi. Pohjoinen tehometsätalous on suora uhka niin perinteiselle poronhoidolle, hiilinieluille kuin luonnon monimuotoisuudelle. Tämän lisäksi Lapin ja Saamenmaan metsillä on mittaamattoman arvokkaita sosiaalisia ja kulttuurisia arvoja. Metsät ovat maamme tärkein elinympäristö, ja tehometsätalous on suurin luontokadon aiheuttaja Suomessa. Luontokadon pysäyttämiseksi on välttämätöntä, että vähintään 10 % metsämaasta suojellaan tiukasti eli rajataan täysin metsätalouden ulkopuolelle. On reilua, tehokasta ja edullisinta, että suurin osa metsien suojelusta tehdään valtion mailla. Tämä tarkoittaa, että valtio suojelee metsiään vähintään puoli miljoonaa hehtaaria lisää mahdollisimman tasaisesti ympäri Suomea. Suojeltujen alueiden tulee muodostaa yhtenäinen ja kytkeytynyt verkosto, jotta uhanalaistuvilla metsälajeilla on mahdollisuus levittäytyä uusille alueille ilmastonmuutoksen edetessä. Suomen valtion ja Metsähallituksen tulee pysäyttää luontokato, ei edistää sitä! Tule puolustamaan Aalistunturia, Lapinjärveä ja kaikkia valtion arvokkaita metsiä Metsäliikkeen kanssa. Tule vaatimaan uutta, tulevaisuuden turvaavaa metsäpolitiikkaa Suomelle. In English A demonstration for Aalistunturi National park - stop Metsähallitus' destruction of nature Come to Rovaniemi on Tuesday 7.2. at 11 am to the square of Arktikum, next to the Science Centre Pilke where Metsähallitus office is located to demand an end to the logging of Aalistunturi and the destruction of forest nature on state land, our common forests! Come together with the united forest movement Metsäliike to demand: 1. Metsähallitus to stop logging and logging plans in Aalistunturi until the national park proposal has been processed. The Ministry of the Environment is rushing the proposal through. 2. Metsähallitus will abandon all logging plans in state forests of natural value, including the Lapinjärvi Latokartano natural forest. 3. Metsähallitus, the Ministry of Agriculture and Forestry and the Ministry of the Environment to immediately start conservation measures on state forest land: at least half a million hectares of additional state forests to be protected. In addition to Aalistunturi, Metsähallitus plans to log in Lapinjärvi's Latokartano nature forest, one of the most valuable bird forests in Uusimaa. In public, Metsähallitus has lied that it does not log old, valuable or natural forests. The Finnish state promises, promises and promises to stop the loss of nature, but does not do so. In recent weeks, the forest movement has shown what it means to stop the loss of nature. Ordinary citizens have already stopped Metsähallitus Metsätalous Oy from felling three times in a state-owned forest area in the Aalistunturi region of Western Lapland. The Aalistunturi area as a whole is worthy of protection, even though part of the area is younger forest that has been used for forestry. The protection of natural forests alone is no longer enough, as there are far too few of them. To halt the loss of nature by 2030, we also need to protect younger forests that can be restored to their natural state over time. The new pulp mill to be built in Kemi will threaten forests such as Aalistunturi in Lapland and Saimaa. Metsähallitus' motive should be to halt the loss of nature and create sustainable livelihoods, not to cut down valuable northern forests for raw material for the pulp industry's bulk products. Northern intensive forestry is a direct threat to traditional reindeer husbandry, carbon sinks and biodiversity. In addition, the forests of Lapland and Saimaa have immeasurable social and cultural values. Forests are our country's most important habitat, and intensive forestry is the biggest cause of habitat loss in Finland. In order to stop the loss of nature, it is essential that at least 10% of forest land is strictly protected, i.e. completely excluded from forestry. It is fair, efficient and most cost-effective that most forest protection is carried out on state land. This means that the state should protect at least half a million hectares more of its forests as evenly as possible throughout Finland. The protected areas must form a coherent and interconnected network so that endangered forest species have the opportunity to spread to new areas as climate change progresses. The Finnish state and Metsähallitus must stop the loss of nature, not promote it! Join the Forest Movement in defending Aalistunturi, Lake Lapin and all the valuable forests of the state. Come and demand a new, future-proof forest policy for Finland. #aalistunturinpuolesta #saveaalistunturi

Únete a un evento