NOVEMBERUPPRORET – NU TRAPPAR VI UPP MOTSTÅNDET Anmäl dig här! https://actionnetwork.org/forms/novemberupproret (English below) Vi har vunnit en strid. Preem drar tillbaka sin ansökan om att expandera oljeraffinaderiet Preemraff till Sveriges största utsläppare. Men kampen är långt ifrån över. Preem och regeringen för folket bakom ljuset. Ett starkt argument för Preem att dra tillbaka sin ansökan var att det nu blir mer lönsamt att satsa på så kallat "förnybart" biobränsle. Mer och mer av Sveriges "gröna politik" innehåller nämligen stora ekonomiska fördelar för biobränsle-branschen. Med denna sken-manöver kan utsläppen fortsätta i samma takt som nu, men eftersom vi inte eldar olja eller kol kan vi strunta i att räkna dem. Den här politiken ljuger oss inte bara rakt upp i ansiktet, den riskerar även att en gång för alla stänga det fönster inom vilket vi kan förhindra klimatkollapsen. Det är ett bedrägeri att kalla biobränslen ett miljövänligt alternativ om man tar hänsyn till de få år vi har på oss att hejda klimatkollapsen. Biobränslen innebär kalhyggen, artdöd och ekosystemkollaps. Biobränslen minskar inte utsläppen, de innebär bara att utsläppen från dem inte räknas. De offentliga utsläpp som presenteras för Sverige är egentligen dubbelt så höga som politikernas kalkyler visar. Vi kan inte tillåta att styrande politiker och rika lobbyorganisationer fortsätter sprida sina lögner. VI KRÄVER EN OMSTÄLLNING SOM BYGGER PÅ MER ÄN FUSK-KALKYLER Under Novemberupproret 6/11 - 7/11 kommer vi med fredligt motstånd att göra allt som står i vår makt för att ändra kurs. Bort från falskspel och kryphål! VI KRÄVER KLIMATRÄTTVISA för all världens folk och stöttar de urfolk som kämpar för sin egen överlevnad och som står i frontlinjen för kampen om jordens överlevnad. Utsläppen måste till varje pris ner för att helt fasas ut 2025. Detta gäller utsläpp från både fossila bränslen och biobränslen. Sverige och den rika delen av världen måste ta ansvar för de klimatförändringar den orsakat som i synnerhet drabbar människor i det globala syd. Med en temperaturhöjning på bara några grader blir vissa delar av världen obeboelig. Och tiden rinner ut. Med allt större ihärdighet och med allt starkare emfas har forskare larmat men regeringar världen över väljer att inte agera. Vi behöver en omställning av samhället och vår ekonomi som tar hänsyn till de planetära gränserna. Vi behöver göra allt som är möjligt för att trygga framtiden för alla världens barn och unga, och för kommande generationer, och vi gör det tillsammans i Stockholm den 6/11 - 7/11! Tillsammans skapar vi hopp och förändring. Vi ger oss aldrig! PRAKTISKT: Aktionerna kommer vara utformade på ett sätt som tar hänsyn till rådande situation med Covid-19. Samling sker kl 07:00 i Humlegården på fredag morgon. Under denna längre samling organiserar vi oss i aktionsgrupper mm. Information om aktionsdagarnas alla delar delges. Lördag: samling på förmiddagen i Rålambshovsparken - mobilisering inför dagens aktioner. Avslut ca 18.00 💚🌎🦋💚🌎💚🌎 NOVEMBER REBELLION - LETS RAMP UP THE RESISTANCE Sign up here! https://actionnetwork.org/forms/novemberupproret We have won a battle. Preem has withdrawn its application to expand the preemraff oil refinery to become Sweden’s biggest emitter. But the struggle is far from over. Preem and the government are misleading the people. One reason for Preem to withdraw its application was that it will now become more profitable to invest in so-called ”renewable” biofuels. More and more of ”green” policy in Sweden is geared towards economic incentives for the biofuel industry. This false solution allows emissions to carry on at the same rate, but since we are no longer burning oil we just don’t count them. The politicians are not just lying, they risk closing the window of action for avoiding climate collapse for good. It is a betrayal to call biofuels a sustainable alternative considering that we have so few years to avert climate catastrophe. Biofuels mean clear-cut forests, species extinction and ecosystem collapse. Carbon emissions aren’t reduced, they’re just not counted. Sweden’s official emissions figures are twice as high as politicians claim. We can not allow politicians and wealthy lobbyists to keep spreading their lies. WE DEMAND A TRANSITION BASED ON MORE THAN FAKE CALCULATIONS! During the November Rebellion on 6/11-7/11, we will stand up in nonviolent resistance and do all in our power for society to change course. WE DEMAND CLIMATE JUSTICE for all the world’s people and support the indigenous people fighting for their lives at the frontlines of the global struggle for survival. Emissions must be slashed at all costs and phased out by 2025. This is true for fossil fuel and biofuel emissions. Sweden and the wealthy parts of the world must face up to their responsibility for the suffering unleashed by climate breakdown on people in the global south. A few degrees’ temperature rise would make parts of the world uninhabitable. And time is running out. Scientists have been sounding the alarm with increasing desperation but governments around the world are choosing not to act. We need a transition to a society that respects the planet’s limits. We must do everything in our power to safeguard the future for all young people and future generations. And we do it together in Stockholm on 6/11 - 7/11! Together we create hope and change. We will never give up! PRACTICAL INFORMATION The actions will be organized in ways that take the current situation with Covid-19 into account. Friday: There will be a gathering 7 am in Humlegården Friday morning. During this gathering we will organize action groups and information about the days actions will be provided etc. Saturday: There will be a gathering Saturday morning in Rålambshovsparken where we will prepare for Saturdays actions. The day ends around 18.00.