THIS EVENT HAS BEEN POSTPONED. NEW DATES WILL BE PUBLISHED SHORTLY MAER DIGWYDDIAD YMA WEDI EI OHIRIO BYDDWN YN CYHOEDDI DYDDIAD NEWYDD CYN BO HIR Join XR Cardiff for an open meeting and Q & A session with founding member of XR Farmers Sarah Shuffell. https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-51190051 Ymunwch â XR Caerdydd am gyfarfod agored a sesiwn holi ac ateb gyda sylfaenydd Ffermwyr XR Sarah Shuffell. https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-51190051 The agriculture sector is extremely important in Wales, employing 58,000 people in Wales (and helping to feed us too of course!). It is also on the front line in the Climate and Ecological Emergency. Here is an opportunity for us city folk to cut through the social media noise and engage in an open, honest conversation about the reality of farming in Wales, what needs to change and hear about XR Farmers’ vision for the future of farming in Wales. We are delighted that Sarah Shuffell, (“the woman behind the pink Tractor”) will be joining us for a Q&A session. Please feel free to send in your questions beforehand. This event is free although we will be making a collection for room hire. Mae'r sector amaeth yn eithriadol o bwysig yng Nghymru, yn cyflogi 58,000 o bobl yng Nghymru (ac yn helpu i'n bwydo hefyd wrth gwrs!). Mae hefyd ar y rheng flaen yn yr hinsawdd a'r argyfwng ecolegol. Dyma gyfle i ni bobl y ddinas i dorri drwy sŵn ar y cyfryngau cymdeithasol a chymryd rhan mewn sgwrs agored, onest am realiti ffermio yng Nghymru, be sydd angen newid a chlywed gweledigaeth y ffermwyr XR am ddyfodol ffermio yng Nghymru. Rydym wrth ein bodd i groesawi Sarah Shuffell, ("y fenyw tu ôl i'r tractor pinc!") i ymuno â ni am sesiwn holi ac ateb. Croeso i chi anfon eich cwestiynau ymlaen llaw. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond byddwn yn gwneud casgliad tuag at gost llogi ystafell. Please note: As XR we do not take a position on individual dietary choices. XR supporters include meat eaters, vegetarians and vegans. What unites us is a conviction that our diets should cause irreversible damage to this planet. Nid yw Gwrthryfel Difodiant yn cymryd safbwynt ar ddewisiadau dietegol unigolion. Mae cefnogwyr XR yn cynnwys bwytawyr cig, llysieuwyr a feganiaid. Yr hyn sy’n ein huno yw argyhoeddiad y dylai ein dietau achosi niwed anadferadwy i’r blaned hon. Upon attending an XR event we kindly ask you to take note our values and principles: https://rebellion.earth/the-truth/about-us/