✊No CETA in Port of Ghent✊ (EN Below) Students For Climate, het Boerenforum, The Flemish Milk Board, Gele Hesjes en Extinction Rebellion zeggen samen nee tegen het vrijhandelsakkoord CETA met canada! CETA gaat niet over handel, CETA gaat over het beperken van het vermogen van regeringen om in het algemeen belang te regeren. CETA zal de bedrijfsbelangen voorop stellen ten koste van onze democratieën. Daarom komen we op 26 maart samen in de Gentse haven om een duidelijk signaal te sturen: wij, burgers, zullen CETA niet door laten komen! 🌍De vrijhandelsovereenkomsten hebben rampzalige consequenties, zowel op vlak van milieu en gezondheid als sociale rechten. De transatlantische overeenkomsten bedreigen onze boeren, de lokale teelt zal ineenstorten onder de concurrentie en dat betekent het einde van een lokale, ecologisch verantwoorde en gezonde landbouw. Het CETA- akkoord heeft ook gevolgen op onze gezondheid en de hygiëne van onze voedselproductie. Het aanvaarden van CETA betekent, door de invoer van producten die de hygiënenormen en traceerbaarheid niet naleven, het aanvaarden van hormonen, pesticiden en toxische ggo’s in ons voedsel die in Europa verboden zijn. 🤔Dit staat volledig haaks op het progressieve en duurzame imago dat de stad Gent momenteel uitdraagt (o.a. via Gent Klimaatstad, …) en is in strijd met de noodzaak om de vleesconsumptie te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De recente vleesschandalen plaatsen nog meer vraagtekens bij de creatie van een dergelijke lange (en dus zeer moeilijk controleerbare) keten. Bovendien dreigt deze import ook de lokale vleesproducenten te ondermijnen, in acht nemend dat België zelf al dubbel zoveel vlees dan nodig voor de eigen voorziening produceert. Geen hormonenvlees in de haven van Gent! Op 26 maart nemen we symbolisch de controle op ons voedsel weer in eigen handen, geen enkele vrachtwagen met hormonenvlees zal de Gentse haven verlaten! 🔥 ---- ✊Timeline Actie 26/03✊: 8:00 - 8:30 Briefing + Legal Debrief, Spijkstraat 149 8:30 - 9:00 Mobilisatie naar actie 9:00 Start Actie, Skaldenstraat 5 11:30 Einde actie ----- Als je kan kom zeker met de fiets! De briefing locatie is maar 10 minuten fietsen van de actie. Als het je niet lukt om met de fiets te komen laat ons dit zeker weten op voorhand, dan regelen we transport ;) STOP CETA AND MERCOSUR! Don't trade away our democracy! (EN) ✊No CETA in Port of Ghent✊ Students For Climate, the Boerenforum,The Flemish Milk Board, Gele Hesjes and Extinction Rebellion say no to the free trade agreement CETA with canada! CETA is not about trade, CETA is about limiting the ability of governments to govern in the public interest. CETA will put business interests first at the expense of our democracies. That is why we are meeting on 26 March in the port of Ghent to send a clear signal: we, citizens, will not let CETA pass through! 🌍The free trade agreements have disastrous consequences, in terms of environment, health and social rights. The transatlantic agreements threaten our farmers, local cultivation will collapse under competition and that means the end of the local, ecologically responsible and healthy agriculture. The CETA agreement also has consequences for our health and the hygiene of our food production. Accepting CETA means, by importing products that do not comply with hygiene standards and traceability, accepting hormones, pesticides and toxic GMO's in our food that are banned in Europe. 🤔This is completely at odds with the progressive and sustainable image that the city of Ghent is currently propagating (Gent Climate City,...) and is contrary to the need to reduce meat consumption and to reduce greenhouse gas emissions. The recent meat scandals place even more questions about the creation of such a long (and therefore very difficult to control) chain. Moreover, this import also threatens to undermine local meat producers, taking into account that Belgium itself already produces twice as much meat as needed for its own supply. No hormone meat in the port of Ghent! On March 26 we symbolically take control of our food back into our own hands, not a single truck with hormone meat will leave the port of Ghent! 🔥 ---- ✊Timeline Actie 26/03✊: 8:00 - 8:30 Briefing + Legal Debrief, Spijkstraat 149 8:30 - 9:00 Mobilize towards action 9:00 Start Action, Skaldenstraat 5 11:30 End of action ----- If you can, please come by bike! The briefing is only 10 minutes away from the action. If you can't make it to the action by bike, please let us know before hand so we can arrange transport for you ;) STOP CETA AND MERCOSUR! Don't trade away our democracy!