XR Cymru, Cardiff, Bristol, the Midlands and the SW are now running monthly group trips to the Crackley Wood protest camp to support Stop HS2! NEXT: ‪Sat 30th of October- Tues 3rd November. We aim to show solidarity with Stop HS2 protestors and platform the courageous work they have done to date. We will camp on site for 4 nights, where there will be opportunities for HS2 inductions, Affinity Group formations, and NVDA specific climbing and rope trainings. There will be time to design and take part in actions, as well as enjoy the beautiful surroundings, go on wildlife walks and chat around campfires. We plan to arrive anytime on Friday, but scheduled inductions and group activities will not start until after lunch on Saturday. You do not need to attend this trip for the duration and are also welcome to arrive before and leave after these dates. What to bring: Your OWN camping equipment, torches, cutlery, plate/bowl/tupperware, mug and water bottle, face mask, warm clothing, waterproofs, any personal climbing gear you own and any musical instrument you might have! Communal meals will be provided with a suggestion if you can of a £10 cash donation to help cover this. There is a long drop toilet, water, plenty of camp space and solar charging for electrics available on site. Please bring any homemade cakes, biscuits or sweet treats and snacks to share with you. Travel: 1 hr 45 mins drive from Bristol 2 hrs 15 mins drive from Cardiff 3 hrs drive from Exeter There are public transport options available, a bus and train both under a 10 minute drive away. Lifts can be arranged from the stations to camp. CONTACT: If you plan on joining for the trip please RSVP to this Facebook event so we can gauge numbers and email in your phone number so we can add you to a group WhatsApp. If you have any questions or would like more information please write to ‪ WeStandWithStopHS2@protonmail.com‬‬ XR to HS2 guide: https://docs.google.com/document/d/1PT6NDrIAJw5SeUSWqk6Who_i3Ep5gC8fs6OiagScm3E/ 📸 Denise Laura Baker - Mae XR Cymru, Caerdydd, Bryste a'r De-orllewin bellach yn cynnal teithiau grŵp misol i wersyll protest Crackley Wood i gefnogi Stop HS2! NESAF: Sad 30ain Hydref - Mawrth 3ydd Tachwedd. Ein nod yw dangos undod â phrotestwyr Stop HS2 ac amlygu’r gwaith dewr y maen nhw wedi'i wneud hyd yma. Byddwn yn gwersylla ar y safle am 4 noson, lle bydd cyfleoedd ar gyfer cyflwyniadau i HS2, ffurfio Grwpiau Affinedd, a hyfforddiant NVDA ar gyfer dringo a rhaff. Bydd amser i ddylunio a chymryd rhan mewn gweithredoedd, yn ogystal â mwynhau'r amgylchedd hyfryd, mynd ar deithiau cerdded bywyd gwyllt a sgwrsio o amgylch tanau gwersyll. Rydym yn bwriadu cyrraedd o unrhyw adeg ddydd Gwener ond byddwn yn trefnu sesiynau sefydlu a gweithgareddau grŵp sy ddim yn cychwyn tan ar ôl amser cinio dydd Sadwrn. Does dim rhaid i chi fynychu am y cyfnod cyfan. Beth i ddod gyda chi: Eich offer gwersylla EICH HUN, fflachlampau, cyllyll a ffyrc, plât/bowlen/tupperware, mwg a photel ddŵr, mwgwd wyneb, dillad cynnes, dillad gwrth-ddŵr, unrhyw offer dringo personol rydych chi'n berchen arno ac unrhyw offeryn cerdd sy gennych! Bydd prydau cymunedol ar gael, a’r awgrym o rodd o £10 i helpu i dalu am hyn, os gallwch chi. Mae yna doiled gollwng hir, dŵr rhedeg, digon o le gwersylla a ail-siarsio solar ar gyfer teclynau ar gael ar y safle. Dewch ag unrhyw gacennau cartref, bisgedi neu ddanteithion melys a byrbrydau i'w rhannu gyda chi. Teithio: 1 awr 45 munud mewn car o Fryste 2 awr 15 munud mewn car o Gaerdydd 3 awr mewn car o Gaerwysg Mae yna opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus ar gael, bws a thrên o dan daith 10 munud i ffwrdd. Gellir trefnu lifftiau o'r gorsafoedd i wersylla. CYSYLLTU: Os ydych chi'n bwriadu ymuno ar gyfer y daith, atebwch i'r digwyddiad Facebook hwn fel y gallwn fesur rhifau ac e-bostiwch eich rhif ffôn atom fel y gallwn eich ychwanegu at grŵp WhatsApp. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, ysgrifennwch at: WeStandWithStopHS2@protonmail.com‬‬ Canllaw XR i HS2: https://docs.google.com/document/d/1PT6NDrIAJw5SeUSWqk6Who_i3Ep5gC8fs6OiagScm3E/ 📸 Denise Laura Baker