details:

[English below] OBS! Registrera dig till workshoparna i länken nedan, du kommer få information skickad till dig på mejl samt Zoom-länk strax innan mötet. OBS! Registreringslänk: https://forms.gle/4oZNqSP2HbnnsEtY8 Datumen för workshoparna är flyttade. Processen flyttas framåt en vecka för att vi alla ska få bättre förutsättningar att förbereda oss. Workshop1 - 3 mars 18.30-20.30 Workshop2 - 11 mars 18.30-20.30 Vi vill att du gör reflektionsövningen som finns i länken här nedanför, innan du deltar på workshoparna, Tack! https://forms.gle/1nnNvGqHGXDcLT9R8 Delta båda tillfällena! Denna process är i indelad i två workshops, men de hänger ihop i ett stycke. Får du förhinder att delta vid andra tillfället är det ok (hör av dig), men missar du första tillfället kan du inte delta andra tillfället. SISTA ANMÄLAN 1 MARS XR driver en beslutsprocess kring förslag "Krav Noll". Som en uppstart har det hållits Öppna Forum där vi tillsammans försökt samla så många perspektiv i frågan som möjligt. Nu kommer vi diskutera frågan vidare under två workshops. Om du inte varit med på Öppet Forum är du välkommen att delta på workshoparna ändå, men kommer då få frågor att svara på innan vi ses. Har du varit med på Öppet Forum ska du även anmäla dig till workshoparna. De två workshoparna hänger ihop och är del av en process, så du behöver kunna delta båda tillfällena. Registrera dig till workshoparna i länken ovan, du kommer få information skickad till dig på mejl samt Zoom-länk strax innan mötet. Du behöver kunna delta båda tillfällena 3 mars 18.30-20.30 11 mars 18.30-20.30 SISTA ANMÄLAN 1 MARS. Varför det? Vi behöver alla förbereda oss för denna process. Vi som faciliterar behöver förbereda oss för processen och det gör en stor skillnad hur många vi är. Vi vill också att ni som deltar är förberedda vilket betyder att du kommer att få ett mail med en reflektionsövning du behöver göra innan workshopen och mera information om processen om du anmäler dig till workshopen. Den nuvarande texten i förslaget till en Demand Zero är: RÄTTVIS OMSTÄLLNING. Ett gott liv för alla inom planetens gränser måste ersätta tillväxt som ekonomins överordnade mål. Kärnan i denna omställning måste vara de mest utsattas behov och att utjämna den ojämlikhet som skapats genom århundraden av kolonialism och förtryck. Vad tror du? Kom och hör din röst! Vi räknar med att inleda en ny etapp efter dessa två workshops där representanter från de mindre grupperna möts och fortsätter processen framåt. Här är en idé på hur workshopen kan se ut, men kom ihåg att det kan komma att ändras beroende på antalet personer som deltar: 1. Intoning 2. Öppning: koppla till XRs syfte, firande av XRs framgångar, inramning och val av samtalsunderlättare och sekreterare för arbetet i små grupper 3. Modellering av samtycke rundor och samtalsunderlättning. Kunskapsutjämnande kring processen. 4. Samtal i mindre grupper 5. Återkoppling och utcheckning i storgrupp Dagordning för andra workshopen kommer när datumet närmar sig. Detta förslag kom ursprungligen från arbetsgruppen för strategin i Stockholm. Du kan se deras presentation som ger massor av bra bakgrund om hur och varför de kom till detta förslag här: De som kommer att facilitera hela processen är: Förslag på Krav 0, del 1: Movement Action Plan (30 min) MAP är en strategi för hur sociala rörelser kan lyckas få igenom sina mål. Den är en viktig grund för förslaget på ett Krav 0. : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cnVIoydKOp0&feature=youtu.be&ab_channel=ExtinctionRebellionSverige Förslag på Krav 0, del 2: Krav 0: Klimat- och miljörättvisa och ekonomiskt systemskifte (30 min): https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PQEg8_rX0W8&feature=youtu.be&ab_channel=ExtinctionRebellionSverige Itza Orozco har fyra års erfarenhet med att arbeta med Nonviolent Communication (NVC) inom skola och för konflikthantering och organisering av verksamheter. Är halvvägs igenom en ettårig utbildning i medling med NVC och arbetar som klimatsamtalstränare och som biträdande rektor i sin vardag. Itza är inte certifierad NVC-tränare och väldigt inspirerad i Miki Kashtans arbete med gräsrotsrörelser, NVC och ickevåld överlag. Naima Clevenhag hjälper företag och individer att mötas med mänsklighet, effektivitet och lekfullhet som ledord. Hon har några års erfarenhet av samskapande och självorganiserade processer och jobbar som konsult inom organisationsutveckling, processledning och facilitering. Hon har fyra års utbildning i Nonviolent Communication. Ingen av oss är aktiv inom XR och gör detta då vi vill bidra till självorganisering på ett sätt som skapar både effektivitet och kontakt. HOPPAS VI SES! English: The instructions during this event will be given in both Swedish and English. We will break into separate discussion groups: some in Swedish, some in English. IMPORTANT INFO! Please note: you have to register for these workshops BEFORE MARCH 1st. You can do so at this link: https://forms.gle/4oZNqSP2HbnnsEtY8 The dates for the workshops have been moved one week forward. This is so that people are given the possibility of preparing. Workshop1 - 3 mars 18.30-20.30 Workshop2 - 11 mars 18.30-20.30 We would like you to do a small reflection before attending the workshops, you find the reflection practice here: https://forms.gle/1nnNvGqHGXDcLT9R8 The current text of the proposal for a Demand Zero is: JUST TRANSITION. A good life for everyone within the planetary boundaries must replace growth as the overarching goal of the economy. The core of this transition must be the needs of the most vulnerable and to redress the inequality which has been created through centuries of colonialism and oppression. What do you think? Come and have your voice heard! Before the workshops you will be sent an email with information and a zoom link. We are in the middle of a decision-making process within XR on the proposal for a “Demand Zero”. Two Open Forums have been held, where we have tried to gather as many perspectives on this issue as possible. Now we will discuss the matter further during two workshops. If you have not attended the Open Forum, you are welcome to participate in the workshops. The two workshops are linked and part of a process, so you need to be able to participate in both. March 3, 18.30-20.30 March 11, 18.30-20.30 A note from our facilitators: Deadline of 1 MARCH. Why? We all need to prepare for this process. We, as facilitators, need to prepare for the process, and it makes a big difference how many people will participate. We also want you to be prepared, which means you will receive an email with a reflection exercise you need to do before the workshop and more information about the process if you attend the workshop. Here is an idea of how the workshop can look, but remember that it may change according to the number of people involved: 1. Introduction & Welcome 2. Opening: Connect to XRs purpose, celebration of XRs success, framing and selection of facilitators and secretaries for work in small groups 3. Modelling of consent rounds and facilitation method. Understanding of the process. 4. Conversation in smaller groups 5. Large group feedback and checkout Those who will facilitate the process are: Itza Orozco has four years of experience in working with Nonviolent Communication (NVC) in schools and for conflict management and organisation of activities. She is halfway through a one-year-old education in mediation with NVC and is working as a climate conversation trainer and as a deputy headmaster in her everyday life. Itza is not a certified NVC coach. She is very inspired in the work of Miki Kashmirk with grassroots movements. Naima Cleveland helps companies and individuals to meet with humanity, efficiency, and playfulness as joint words. She has a few years of experience in co-creation and self-organised processes and works as a consultant in organisational development, organisation of procedure and facilities. She has four years of education in Nonviolent Communication. Neither of them are active in XR and they do this because they want to contribute to self-organisation in a way that creates both efficiency and connection. We hope to see you there!

Join event